Možnosti členstva

Členom Rodinného centra Macko sa môže stať fyzická osoba bez ohľadu na zdravotný stav, rasu, vierovyznanie, sociálny status, národnostnú či politickú príslušnosť.

Kategórie členov a návštevníkov RC Macko:

  1. členovia
  2. čestní členovia (schvaľuje Valné zhromaždenie)
  3. sympatizanti (návštevníci)

Podmienky členstva v RC Macko:

  1. Záujemca sa prihlási u člena a požiada o prijatie za člena RC Macko.
  2. Záujemca akceptuje Stanovy RC Macko, návštevný poriadok a ďalšie opatrenia, ktoré schváli Valné zhromaždenie RC Macko.
  3. Žiadosť o prijatie nového člena schvaľuje Predsedníctvo.
  4. Záujemca uhradí ročný registračný členský poplatok, ktorého výšku stanoví Valné zhromaždenie.
  5. Návrh na udelenie čestného členstva za mimoriadny prínos a podporu RCM môže podať písomne alebo ústne ktorýkoľvek člen RCM, návrh schvaľuje Valné zhromaždenie verejným hlasovaním.